Skip to Content
探訪台北啟智學校.八里安老院

活動時間:2006-12-01(五) / 地區各社
 

1.台北二社探訪台北啟智學校
2.台北二社探訪八里安老院(安貧姐妹會)

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20